ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒  กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี  นั้น  คณะกรรมการได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗   มาตรา  ๓๙  มาตรา ๔๙ และ มาตรา ๕๐  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของคณบดี  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
                      และเพื่อให้การดำเนินงานติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการได้มีการประชุมกำหนดกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน     ในการประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย      ในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒  จึงขอนำเสนอกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
 
    ๑.   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗
    ๒.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙
    ๓.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี  พ.ศ. ๒๕๔๙
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................