ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๓   การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ในทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร และให้บุคลากรได้มีปฏิสัมพันธ์ พบปะสังสรรค์ ทั้งได้มีการหมุนเวียนหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่รับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอหารือเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะรับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................