ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒  การจัดตั้งสมาคมนักเทคโนโลยี
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จึงมีมติของที่ประชุมเครือข่ายให้มีการจัดตั้งสมาคมนักเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดตั้งสมาคมนักเทคโนโลยี ซึ่งทางคณะฯ ได้ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้สถานที่ของคณะเป็นสำนักงานของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น งานด้านทางวิชาการ งานวิจัย  เผยแพร่ความรู้  เป็นต้น  จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................