ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         กองนโยบายและแผน ในฐานะหน่วยงานกลาง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ในการนี้จึงได้ดำเนินการจัดทำคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เกิดผลและใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ระบุไว้ในแต่ตัวชี้วัด ในแต่ละระดับ แก่มหาวิทยาลัย และตามที่ได้ให้ไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................