ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  การจัดโครงการนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
 
สรุปเรื่อง  
 
                     สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  กำหนดจัดโครงการนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  ในวันที่  ๑๔ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัย  และเพื่อแสดงความกตัญญุตา  ดังนั้น  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  จึงได้จัดนิทรรศการวิชาการ  และจัดตลาดสินค้าชุมชนอาสาประชารัฐ  “ตลาดผ้าขาวม้าหลากสีของดีชุมชน”  ซึ่งเป็นผลผลิตจากชุมชนเครือข่ายของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................