ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
สรุปเรื่อง  
 
                   กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามและรายงานผลโครงการ/กิจกรรมภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Project Monitoring System) นั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผนจึงสรุปผลการรายงานผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................