ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                           ๔.๕  การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระบบ VRU Projects Monitoring System
 
สรุปเรื่อง
 
                    กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามและรายงานผลโครงการ/กิจกรรมภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงสรุปผลการรายงานผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ        
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - ผลการรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................