ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๑   การต่ออายุสัญญาความร่วมมือระหว่าง  RVi Centre  และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Siam Singapore International School) เสนอที่ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อสัญญาความร่วมมือระหว่าง  RVi Centre และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะหมดอายุสัญญาในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 
เอกสารเพิ่มเติม
- รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ 
- รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................