ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                           ๔.๒  การรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และอาจารย์ใหม่ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
 
สรุปเรื่อง
 
                    การรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนใหม่ เพื่อมาปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๒ คน มีรายชื่อดังนี้
                        ๑. นางสาวนรีกานต์  ภูมิคงทอง  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
                        ๒. นางสาวกิตติวุฒิ  ไชยการ      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                    อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท จำนวน ๕ คน มีรายชื่อดังนี้
                        ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์
                        ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ดุรงค์เดช
                        ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร  จงวิศาล
                        ๔. อาจารย์ ดร.นิพนธ์  มานะสถิตพงศ์
                        ๕. อาจารย์ ดร.อังคณาพร  สอนง่าย
                    จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ   
         
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................