ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๗  การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุน
 
สรุปเรื่อง  
 
                    เพื่อให้การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการเชื่อมโยงของข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงานเพื่อให้การจัดทำข้อมูลสถิติการมาปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว งานบริหารงานบุคคลจึงขอแจ้งการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง

    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................