ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๗  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
สรุปเรื่อง  
                        
                     ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว จึงแจ้งเวียนแก่หน่วยงานราชการ
 
                     เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและสมพระเกียรติยศตามพระราชประเพณีและเพื่อให้การจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงอนุมัติเป็นหลักการให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และสมพระเกียรติตามพระราชประเพณี  จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................