ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑  การเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ฯ ประจำปี ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ฯ องค์ประทานกำเนิดของมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้พิธีวางพวงมาลาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จึงเสนอความก้าวหน้าการเตรียมพร้อมการจัดงานพิธีดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................