ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑   การเตรียมความพร้อมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                     เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาเกิดผลดี สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
- (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- ผังการจัดงาน
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................