ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิข้าราชการ ของวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม และคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ขอหารือสถานการณ์เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กับกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือเลขที่ อว ๐๖๓๐.๑๔/๓๓๘  ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  และหนังสือที่ อว ๐๖๓๐.๑๔/๓๒๕  ลงวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
                    นิติกร ของกรมบัญชีกลาง ได้ติดต่ออย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ ว่า ข้าราชการสามารถนำใบเสร็จ และ ใบรับรองแพทย์ ของ วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม และ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกให้ มาเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังได้ ทั้งนี้ จะมีหนังสือราชการตอบกลับมาอีกครั้ง
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................