ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๒  การเปลี่ยนแปลงสีประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการเปลี่ยนสีประจำคณะ ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า พบว่ามีความต้องการเปลี่ยนสีประจำคณะ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๑ และสีที่ได้รับการเสนอมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๑  ได้แก่สีกรมท่า เหตุผลความจำเป็นของความต้องการเปลี่ยนสีประจำคณะ เนื่องจากสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำคณะเดิม มีการความซ้ำซ้อนในการใช้เป็นสีประจำคณะ ดังนั้น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า จึงมีความเห็นชอบในการเปลี่ยนสีประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร จาก “สีเหลือง” เปลี่ยนเป็น “สีกรมท่า”
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................