ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๒   การเปิด - ปิด อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สรุปเรื่อง  
                                        
                         เนื่องด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ
                        จึงขอหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการปิดอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ที่ไม่มีการใช้งานเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และค่าบำรุงรักษา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................