ระเบียบวาระที่  ๖     เรื่องอื่นๆ
                          ๖.๑  การเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade) เพื่อให้แนวทางในการบริหารจัดการอาคาร
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการอาคาร จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade) พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอาคาร
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................