ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๑   การเลือกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นหน่วยงานตรวจประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ด้วยพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ และ ๖๓ ให้สถาบันอุดมศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภายใน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพนอก โดยมาตรา ๖๔
บัญญัติว่า การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนดก็ได้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภานอกระดับอุดมศึกษา ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
                        ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ พิจารณาเห็นว่าสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก ที่มีคุณสมบัติและแนวทางการประเมินสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขออนุมัติในการเลือกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นหน่วยงานตรวจประเมินฯ รอบสี่ ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๔ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     ๑. พระราชบัญญัตการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
     ๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................