ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๒  การเสนอชื่อกลุ่มงาน ในโครงสร้างส่วนราชการงานเวชคลินิกและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาเรื่อง การเสนอชื่อกลุ่มงาน ในโครงสร้างส่วนราชการงานเวชคลินิกและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การกำหนดชื่อฝ่ายในงานเวชคลินิกและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินการเสนอระเบียบการรับเงิน และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป โดยเสนอชื่อฝ่ายในงานเวชคลินิกและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ดังนี้
                          - ฝ่ายวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม
                          - ฝ่ายคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
                          - ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
                          - ฝ่ายฝึกอบรมทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................