ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๖  การโดนแฮ็คเกอร์โจมตีระบบเว็บไซต์
 
สรุปเรื่อง  
 
                     เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศที่มีการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ ข้อมูลบุคลากร ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน และอื่นๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน พบว่าเว็บไซต์มีการถูกโจมตีทั้งในส่วนของหน้าเว็บไซต์และในระบบ โดยในส่วนหน้าเว็บไซต์จะมีเป็นการโจมตีโดยเป็นการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการโจมตีในระบบ เป็นความพยายามในการส่งคำสั่งมาเพื่อเพิ่มข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ซึ่งผู้ดูแลระบบของทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำการแก้ไข ทุกครั้งที่ได้พบการโจมตี แต่การโจมตีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระบบโดนโจมตี โดยผู้โจมตีได้ทำการลบข้อมูลทั้งหมดของในระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ ในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการแจ้งเรื่องการถูกโจมตีให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์รับทราบ และได้ทำการย้ายระบบสารสนเทศไปยังผู้ให้บริการภายนอก เพื่อเป็นการป้องกันการถูกโจมตีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/bbbfdff7-cd43-417a-a604-1f31afa85f9d/page/shBpC?fbclid=IwAR0wvl9cdv9nmXyDfXIQqxr2TeniE7TSnY3X3b1nuOOqNhmoH4mLu7LcYNE
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................