ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒  กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  และที่ประชุมมีมติให้กำหนดตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑  นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดีต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง

     ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗
     ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๔๙
     ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี พ.ศ.  ๒๕๔๙
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................