ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๔   กำหนดรายชื่อผู้จัดการพื้นที่ (AM) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) จำนวน ๓๒ ตำบลและ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จำนวน ๗ ตำบล
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) จำนวน ๓๒ ตำบล งบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก งบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ ตำบล 
                        สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอให้คณบดีคณะ/วิทยาลัย ศูนย์สระแก้ว งานวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดรายชื่อผู้จัดการพื้นที่ (AM) เพื่อดำเนินงานโครงการดังกล่าว
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................