ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๔  ขอหารือการกำหนดวันครบรอบ ๕๐ ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         อ้างถึงหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล. ๐๐๐๒/๗๒๒๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เรื่อง พระราชทานพระมหากรุณาให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งคณะนั้นสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณารับสมาคมฯ และวิทยาลัยฯ ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงถือว่า วันดังกล่าวเป็นวันแห่งความสิริมงคล เกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
                         สืบมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เพื่อพระราชดำเนินทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ในขณะนั้นมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร โดยเสด็จเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘
                         เพื่อมิให้เป็นการสับสนระหว่างวันที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวันที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดพระอนุสาวรีย์ ซึ่งอยู่ในห้วงเดือนเดียวกัน แตกต่างกันที่ปีพุทธศักราชที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในนามศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยจึงขอหารือ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อกำหนดวันครบรอบ ๕๐ ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยอ้างอิงตามธรรมเนียมการครบรอบความมงคลต่าง ๆ อีกประการคือมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีกิจกรรมที่เสริมความสามัคคี และการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................