ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                         ๕.๖   ขอหารือการบริหารจัดการชุดตรวจ ATK สำหรับการตรวจโควิดให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         เนื่องด้วย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มอบหมายให้วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจ ATK และอื่นๆ รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมียอดการจัดซื้อดังนี้
                         ๑. ชุดตรวจ ATK จำนวน ๑,๒๕๐ ชุด และอุปกรณ์อื่นๆ
                         ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ จึงขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร  มหาวิทยาลัยในการตรวจให้แก่กลุ่มเป้าหมายข้างต้น และวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมจะดำเนินการตามข้อมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - ข้อเสนอวิธีการขอตรวจ ATK จากคณะสาธารณสุขศาสตร์
    - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๓๕๓๗๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ และน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อโรคก่อ COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     ๑. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................