ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๔  ขอหารือเรื่องการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีก่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
                        ในการนี้เพื่อให้การเตรียมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงขอหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากำหนดวันจัดกิจกรรม และกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑.  กำหนดวันจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗
    ๒.  กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจรรม
    ๓.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................