ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๓  ขอหารือเรื่องการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการในทุกปี เพื่อเป็นเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละมาโดยตลอดนั้น
                        ในปี ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัย มีผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน แบ่งเป็น สายวิชาการ ๙ คน  และสายสนับสนุน ๙ คน จึงขอหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. กำหนดวันเพื่อจัดงานแสดงมุทิตาจิต
    ๒. การจัดกิจกรรมควรแบ่งเป็นสายวิชาการ และสายสนับสนุนหรือไม่
    ๓.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................