ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                           ๔.๔  ขออนุญาตใช้อาคารเรียน ๔ จัดการเรียนการสอน
 
สรุปเรื่อง
 
                    ด้วยในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ทุกระดับชั้น นั้น เนื่องจากห้องเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนขออนุญาตใช้อาคารเรียน ๔ เพื่อเป็นอาคารเรียนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ต่อไป จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ        
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................