ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๗   ขออนุมัติงบประมาณจากเงินสะสมมหาวิทยาลัย ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade) ปรับปรุงลานจอดรถ และอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑๘ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน อ้างถึงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ บัญญัติให้หน่วยงาน
รับงบประมาณที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หรือที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเบิกจ่ายหรือใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ส่งผลให้งบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓๘,๗๐๖,๓๙๑.๑๙ บาท  (สามสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) ดังนี้
                        
 รายการ
 งบประมาณ
 เบิกจ่าย
 งบประมาณถูกพับฯ
 1. อาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
   23,039,720.25
   4,692,792.00
   18,346,928.25
 2.อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน
   10,674,667.50
   2,075,658.00
     8,599,009.50
 3. ปรับปรุงลานจอดรถ
   13,067,170.48
  1,306,717.04
   11,760,453.44
รวมทั้งสิ้น
   46,781,558.23
   8,075,167.04
   38,706,391.19
                        จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากเงินสะสมจำนวน ๓๘,๗๐๖,๓๙๑.๑๙ บาท (สามสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) เพื่อดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade) ปรับปรุงลานจอดรถ และอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................