ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑๐  ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษา และผู้ปกครองอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ด้วยที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้ออกแถลงการณ์ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เรื่อง การสนับสนุนข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครอง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) แถลงการณ์ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจึงนำแถลงการณ์ดังกล่าวมาพิจารณาและมีมติในการประชุมครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครอง อาทิเช่น ลดค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสภาวะการครองชีพของครัวเรือนและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙  จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - แถลงการณ์ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เรื่อง การสนับสนุนข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครอง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    - 
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................