ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๓   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
                         ในสถานการณ์ที่จำนวนนักเรียนลดลง และการเปลี่ยนแปลงไปของโลก ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอแจ้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังต่อไปนี้
                        ๑. มหาวิทยาลัยควรรีบดำเนินการในเรื่องการพัฒนา Re Skill, Up Skill หรือ New Skill  
                        ๒. หากมีความจำเป็นในการยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ควรมีการวางแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพร้อมรับกับกรณีดังกล่าว
                        ๓. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการปรับกระบวนการภายในเพื่อรักษาจำนวนนักศึกษา เช่น การปรับข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศต่าง ๆ
                        ๔. มหาวิทยาลัยควรศึกษาค่านิยม ความคิด ความเชื่อ ของคนไทยให้ถ่องแท้ก่อนการดำเนินการต่าง ๆ
                        ๕. มหาวิทยาลัยควรศึกษานโยบายของรัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมโลก เพื่อจะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที
                        ๖. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างกลุ่ม (Cluster) เพื่อผลิตบัณฑิตร่วมกัน
                        ๗. มหาวิทยาลัยควรสร้างจุดเด่นที่มีความชัดเจนและแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยเริ่มสร้างจากสิ่งที่ตนเองมีความถนัด
                        ๘. มหาวิทยาลัยไม่ควรปรับขึ้นค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเกิดความจำเป็น
                        ๙. มหาวิทยาลัยควรมีการปรับกระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวเหมือนบริษัทเอกชน
                        ๑๐. มหาวิทยาลัยควรปรับรูปแบบการเรียนการสอน และปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส
                        ๑๑. มหาวิทยาลัยควรปรับหลักสูตรโดยคำนึงถึงนักศึกษาเป็นที่ตั้ง
                        ๑๒. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาบัณฑิต
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     ๑. (ร่าง) ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................