ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๒  ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน โดยให้บันทึกค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์ไฟฟ้าของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย  ในการนี้ สำนักงานอธิการบดี จึงขอเสนอข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
   - ค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งหนี้
   - สรุปค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์ (ประมาณการ)
   - รายละเอียดค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์ (ประมาณการ)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................