ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                          ๑.๑  ข้อสอบถามกรณีการเซ็นชื่อปฏิบัติงานย้อนหลัง
 
สรุปเรื่อง  
 
                     เนื่องจากมีผู้สอบถาม เกี่ยวกับกรณีการเซ็นชื่อปฏิบัติงานย้อนหลังสำหรับบุคคลที่ไม่มาทำงาน ขาดงาน หรือลืมเซ็นชื่อ ของคณะบางคณะ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและปรึกษาหารือ

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................