ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๙ ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้ามาตรวจสอบงบการเงินประจำปี ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัย และได้มีข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาดำเนินการปรับปรุง จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................