ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๒  ข้อเสนอจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จากการประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง                     
                         ตามที่มีการประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ คณะวิทยาการจัดการ และที่ประชุมมีข้อเสนอประเด็นปัญหาจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ ข้อ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................