ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๙  ข้อเสนอแนะจากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔) และมีข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ จำนวน ๒๐ ประเด็น จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    ๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................