ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  ข้อเสนอแนะจากการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                    ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และมีข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ จำนวน ๖ ประเด็น จึงขอสรุปข้อเสนอแนะจากการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................