ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๒  คณะวิทยาการจัดการขอความอนุเคราะห์ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน และขอคืนเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๐
สรุปเรื่อง  
                                        
                            ตามที่คณะวิทยาการจัดการขอความอนุเคราะห์ยกเลิกการลงทะเบียน และขอคืนเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน จำนวน ๔ ราย นั้นในการนี้ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี มิได้ระบุเรื่องการคืนเงิน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๗  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    ๑.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................