ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๖  จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนโควิด ๑๙
 
สรุปเรื่อง  
 
                       ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสำรวจการได้รับวัคซีนของบุคลากรและนักศึกษา ผ่านระบบ Google Form ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๖๓๐.๐๑(๑)/๔๒๖ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แบบสำรวจการรับวัคซีนของบุคลากร และนักศึกษา นั้น
                       บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสรุปจำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนโควิด ๑๙ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................