ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๑  ตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมติที่ประชุมมอบให้ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย รองอธิการบดี สรุปรูปแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัย นั้น
                         บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................