ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                          ๑.๑  ถ่ายทอดและมอบหมายนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  โดยใช้ระบบประเมินที่จัดทำขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๔ เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยรับการประเมิน โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินตามแนวทางที่กำหนดไว้ และในตัวชี้วัดที่ O๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy กำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
                        ในการนี้ ผู้บริหารจึงขอถ่ายทอดและมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อจักได้รับทราบและนำไปปฏิบัติพร้อมกับนำไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรในสังกัดได้รับรู้และปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กรต่อไป
        (๑) นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
        (๒) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖
        (๓) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
        (๔) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
        (๕) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
        ๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
        ๒. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๔
        ๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................