ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือที่ อว ๐๒๐๙.๕/ว ๑๖๔๓๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยแจ้งยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ และขอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ฉบับเพิ่มเติมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยสามารถ Download บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ที่เว็บไซต์ของกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือที่ www.basd.mhesi.go.th จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................