ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑๑  ปฏิทินการดำเนินงาน EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx มาใช้ในการบริหารจัดการ และเพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอปฏิทินการดำเนินงาน EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อนำวางแผนการดำเนินงาน EdPEx ในปีถัดไป จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................