ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แผนแม่บทวไลยอลงกรณ์ มั่นใจ สะอาด ปลอดภัย
 
สรุปเรื่อง  
 
                     สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยในเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้หน่วยงานทุกแห่ง สถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ศูนย์อาหาร ร้านค้าทุกแห่งภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนสามารถนำสู่การปฏิบัติได้จริง เพื่อให้บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยมีความมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด และเพื่อตอบรับพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแผนแม่บทวไลยอลงกรณ์ มั่นใจ สะอาด ปลอดภัย สำหรับเป็นบรรทัดฐานใหม่ของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................