ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๒   ประมาณการรายได้ และประมาณการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                        กองนโยบายและแผน ได้จัดทำการประมาณการรายได้ จากจำนวนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีงบประมาณแผ่นดิน (ร่าง) พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับการจัดสรร พร้อมทั้งดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - ตารางที่ ๑ (ร่าง) ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    - ตารางที่ ๒ (ร่าง) สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    - ตารางที่ ๓ (ร่าง) รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................