ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๓   ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                     กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการประมาณการเงินรายได้จากจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  และเพื่อจะดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในครั้งต่อไป  จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - (ร่าง) ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................