ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๓   ประมาณเงินรายได้และงบรายจ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนสาธิต นานาชาติสยามสิงคโปร์
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                        งบประมาณรายรับ-รายจ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนสาธิต นานาชาติสยามสิงคโปร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................