ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๖ ผลการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๖ (Thailand Research Expo 2023)
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการของการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๖ (Thailand Research Expo 2023)” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งผลงานในกลุ่มเรื่อง: งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมอย่างยั่งยืน รายละเอียดดังนี้
                    ๑. ผลงาน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูผู้สอนด้วยกลยุทธ์ห่วงโซ่คุณค่า สู่ความสำเร็จของห้องเรียน 3Ds เสริมสร้างผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการพัฒนาชุมชนรองรับความเป็นพลเมืองดีในสังคมอนาคต สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานี
             นักวิจัย: ดร.นารี  คูหาเรืองรองและคณะ
                    ๒. ผลงาน: เกมทางโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน
                        นักวิจัย: อาจารย์สุจาริณี  สังข์วรรณะ
                    ๓. ผลงาน: ชุดโครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
                        นักวิจัย: อาจารย์สุจาริณี  สังข์วรรณะ
                    ๔. ผลงาน: การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ภายในสถานศึกษารองรับการเรียนรู้เชิงรุก Learning Ecosystem Development in School for Active Learning
                        นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา  สวัสดี
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................