ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๗  ผลการจัดแสดงนิทรรศการในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี ๒๕๖๖ TechnoMart 2023
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมนำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี ๒๕๖๖ : Techno Mart 2023 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยฯ ภายใต้แนวคิด BCG "พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งผลงานการจัดแสดงผลงาน รายละเอียดดังนี้
                    ๑. ผลงาน: บะหมี่อบแห้งจากดักแด้ไหมอีรี่ (Zab ERI)
     นักวิจัย : อ.ดร.จารุนันท์ ไชยนามและคณะ
                    ๒. ผลงาน: ขลุ่ยไทยสู่เสียงสากล
                        นักวิจัย : ผศ.วิเชียร ธนลาภประเสริฐ
                    ๓. ผลงาน: สูตรและกระบวนการเคลือบผิวกันเชื้อราในไม้ไผ่โดยวัตถุดิบจากธรรมชาติ
              นักวิจัย: อ.ดร.เทอดเกียรติ แก้วพวงและคณะ
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................