ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๖  ผลการดำเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  และบริการทรัพยากรสารสนเทศและวิชาการอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม  โดยมุ่งเน้นจัดหาตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  และมีทรัพยากรทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................