ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๑  ผลการวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานภายใน และโครงสร้างหน่วยงานภายใน (ใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๐ ได้กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบอัตรากำลังในสถาบัน โดยให้กำหนดกรอบของตำแหน่ง  อันดับเงินเดือนของตำแหน่ง และจำนวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา นั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ทั้งนี้ให้กำหนดคราวละสี่ปี โดยต้องคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด ประกอบกับกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เดิมที่กำหนดไว้ได้สิ้นสุดลงตามระยะเวลา 
                        ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานภายใน และโครงสร้างหน่วยงานภายใน (ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำข้อมูลไปดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลังและบัญชีกำหนดระดับตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง ฯ  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๐
   ๒. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับปรับปรุง
   ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
   ๔. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๖๑
  ๕. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ ๒)
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................